Premis

Bases dels premis a les millors comunicacions

El Comitè Científic del XX Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana (CMBLC) atorga durant el Congrés els següents premis a les millors comunicacions i pòsters orals:

Premi a la millor comunicació del Congrés. La dotació econòmica serà de 500 €.

Premi al millor pòster oral presentat al Congrés. La dotació econòmica serà de 500 €.

Premi a la millor comunicació de cada bloc temàtic del Congrés més el bloc de temàtica lliure. La dotació econòmica serà de 250 € per premi.

Premi al millor pòster oral de cada bloc temàtic del Congrés més el bloc de temàtica lliure. La dotació econòmica serà de 250 € per premi.

Bases

  • Podran optar als premis les comunicacions orals i pòsters presentats en el CMBLC segons el previst en les instruccions de comunicacions i pòsters orals del Congrés.
  • Per escollir els premiats, les comunicacions i els pòsters orals seran avaluats durant el Congrés per un tribunal format per cinc membres del Comitè Científic del Congrés, seguint els criteris establerts, de 0 a 10 punts.
  • Criteris d’avaluació

Originalitat: idea diferent o repeteix idees d’altres treballs. (0-2)

Metodologia: descripció, tipus d’estudi, mida mostral, criteris ètics. (0-2)

Resultats: mètodes estadístics si escau, descripció interpretació. (0-2)

Aplicabilitat: aplicació immediata, remota, improbable. (0-2)

Presentació i defensa oral. (0-2)

  • La puntuació final serà la mitjana obtinguda entre les avaluacions realitzades pel tribunal d’avaluació.
  • El tribunal es considerarà constituït amb la meitat més un dels seus membres.
  • De les sessions del tribunal, alçarà acta el secretari del tribunal, que prèvia signatura de la mateixa per tots els membres, la lliurarà a la Secretaria Tècnica del Congrés perquè la inclogui en el llibre d’actes.
  • En el cas dels pòsters, només es premiarà el primer signant.
  • Els premis poden declarar-se deserts.
  • Les decisions del tribunal són inapel·lables.
  • Els premis consistiran en diplomes acreditatius i una gratificació en metàl·lic, que seran concedits al primer signant de cadascun dels treballs premiats durant l’acte de clausura del Congrés.